7.1. Giới thiệu Tổng quan

1. Sơ đồ hệ thống

2. Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản được chia thành các tài khoản loại D (Detail) dùng để hach toán và các tài khoản loại H (Header) dùng để lưu trữ số dư. Số tài khoản thuộc dạng ký tự, có thể bao gồm số và chữ.

Hệ thống tài khoản là một danh mục mở, khách sạn có thể thêm hoặc bớt bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của từng khách sạn khác nhau. Lưu ý: khi đã hạch toán thì không thể xóa được tài khoản đó.

3. Mã phòng ban - Mã bộ phận

Mã phòng ban hoặc mã bộ phận được sử dụng thường xuyên và chủ yếu cho các tài khoản doanh thu, chi phí nhằm xác định chủ thể của các khoản doanh thu, chi phí giúp tạo ra các báo cáo phân tích lãi, lỗ theo bộ phận. Tính chất của doanh thu, chi phí được chi tiết trong hệ thống tài khoản, còn chủ thể của doanh thu, chi phí được hạch toán thông qua mã phòng ban hoặc mã bộ phận.

4. Mã phân tích

Hệ thống trang bị các mã phân tích nhằm chi tiết hóa khả năng phân tích hệ thống kế toán theo các tính chất được thiết kế. Các mã phân tích giúp cho hệ thống tài khoản được gọn nhẹ trong khi vẫn thể hiện được các nghiệp vụ theo nhiều nội dung cần phân tích.

Hệ thống mã phân tích là mở và sẽ được định nghĩa phù hợp với yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

5. Hạch toán tự động hàng tồn kho

Trng hoạt động của doanh nghiệp thường ngày, hàng tồn kho rất đa dạng về chủng loại, số lượng, đơn giá, phiếu xuất nhập. VLeisure Back Office đưa ra giải phát hạch toán tự động cho hàng tồn kho nhằm đơn giản hóa công tác quản lý hàng tồn kho, hạn chế sai sót. Hàng hóa sẽ được phân loại theo tính chất và được xây dựng hệ thống định khoản tự động cho mỗi nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kê.