7. Phân hệ Kế toán - Back Office (BO)

1. Giới thiệu tổng quan

2. Quản lý Sổ Cái

3. Quản lý Công nợ phải thu, Công nợ phải trả

4. Quản lý Hàng tồn kho

5. Quản lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, tài khấu hao & phân bổ

6. Quản lý mua hàng theo PO và PR

7. Quản lý bán hàng theo Hóa đơn

8. Hệ thống Báo cáo