5.7. TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng Channel Manager

1. Cách Đăng nhập

1.1 Cách 01 - Từ PMS kết nối trực tiếp vào CM

1.2. Cách 02 - Đăng nhập từ website

Link đăng nhập: https://pcms.vleisure.com/account/signin/

2. Giao diện

Sau khi đăng nhập, giao diện hệ thống PCM bao gồm Booking Engines & Channel Manager. Chọn Channel Manager để thấy chi tiết các menu

3. Diễn giải

3.1. Chức năng đồng bộ Rooms Type

 • ID Room Type OTA: Mỗi room type mỗi OTA sẽ có một ID khác nhau. Sales sẽ làm việc với khách sạn để kết nối với từng OTA khách sạn đang làm vào hệ thống cho đồng bộ

 • Room Type Name: Tên loại phòng của khách sạn

 • PMS Room Type Name: đồng bộ tên Room Type trên OTA với tên phòng trên hệ thống PMS

 • Default Allotment: Mặc định Allotment của từng loại, số này không phải cố định

 • Tình trạng: Đóng mở một số loại phòng mà khách sạn không muốn mở bán trên từng OTA

 • Update Date & By: Cập nhật ngày nào bởi User nào

 • Sync Room Type & Rate Plan : Nếu có cập nhật trên OTA, vui lòng Đồng bộ lại để hệ thống hoạt động tối ưu

3.2. Chức năng đồng bộ Room Plan

 • Room Type Name: Tên loại phòng của khách sạn

 • ID Plan : Mã ID nhận biết giữa từng loại Room Type & Plan trên từng OTA

 • Plan Name: Tên từng loại đơn giá theo từng loại phòng - Rate Plan (ví dụ Deluxe Room Only, Deluxe with Breakfast, v.v)

 • Updated Date & By : Cập nhật ngày nào bởi User nao

 • Action: Hành động (Edit thay đổi)

3.3. Chức năng đồng bộ Quỹ phòng (Allotment)

Hệ thống hiển thị thông tin Inventory / Allotment theo từng ngày theo từng loại rate plan theo từng loại phòng

Ví dụ ở trên Ngày 15/8/20 của loại Rate plan “Deluxe Apartment with monutain View” là 2/4 nghĩa là loại phòng này bình thường được chia quỹ phòng là 4 phòng mỗi đêm và ngày 15/8 đã bán được 2 phòng nên Inventory còn có thể bán được là 2

3.4. Chức năng đồng bộ Giá (Rates)

Hệ thống hiển thị từng giá theo từng ngày theo từng loại rate plan theo từng loại phòng

 • CTA : Close-to-Arrival Date

 • CTD : Close-to-Departure Date

3.5. Danh sách các đặt phòng từ các OTA

Hệ thống hiển thị chi tiết các booking code từ các nguồn OTA với tình trạng đặt phòng. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với OTA với PMS và với CM. Xem thêm danh sách booking trực tuyến trước khi gán số phòng tại đây https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/441352213