VLeisure PMS - User Guides5.2. TÀI LIỆU - Thông tin Công ty - TA Company

5.2. TÀI LIỆU - Thông tin Công ty - TA Company

Chức năng

Cho phép quản lý hồ sơ các công ty lữ hành TA/TO.

Giao diện

Diễn giải

Vì hệ thống được kết nối với hệ thống xuất hóa đơn điện tử, khuyến khích khách sạn nhập đúng thông tin hóa đơn để bộ phận kế toán tiện trong việc theo dõi công nợ, xuất hóa đơn ở Phân hệ Back Office

 • Mã phân loại TA Class - Loại hình công ty

 • Tên - Tên công ty

 • Liên hệ - Người liên hệ

 • Tên trên hóa đơn - Tên đầy đủ xuất hóa đơn đỏ của công ty du lịch

 • Email - Email liên hệ

 • Địa chỉ - Địa chỉ công ty du lịch để xuất hóa đơn đỏ

 • Mã số VAT - Mã số thuế của công ty du lịch

 • Số điện thoại - Số điện thoại liên hệ của công ty

 • Fax - Số fax của công ty

 • Status - Tình trạng

 • Notes - Một số ghi chú của khách sạn