3.2.3. Nhập chi phí Buồng phòng - Housekeeping Posting

Chức năng

Chức năng này cho phép ghi nhận các giao dịch của khách xài trong phòng cho bộ phận Buồng phòng HSKP

Video Hướng dẫn tại đây - https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/428998733

Giao diện

Diễn giải

Để posting 1 giao dịch của khách, chỉ cần chọn vào phòng khách tương ứng, chọn vào dấu “+” =>Post item

Màn hình posting hiện lên

  • Bước 01 - Chọn menu tương tứng (Ví dụ MINIBAR FOOD/ MINIBAR DRINK/ LAUNDRY)

  • Bước 02 - Chọn item và chọn số lượng (Quantity) khách dùng

  • Bước 03 - Nhấn UPDATE

  • Tiếp tục cho các items khác nếu khách xài nhiều item

  • Bước 04 - Cuối cùng nhấn LƯU để hoàn thành việc posting.