5. Phân hệ Sales & Marketing

Phân hệ Sales & Marketing của VLeisure Property Management System bao gồm các Modules mặc định thuộc PMS và các Modules kết nối với các phần mềm khác trong hệ sinh thái VLeisure Operation System

Vui lòng liên hệ các bạn Sales để biết thêm chi tiết