5.8. TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng Booking Engines

1. Cách Đăng nhập

1.1 Cách 01 - Từ PMS kết nối trực tiếp vào CM

1.2. Cách 02 - Đăng nhập từ website

Link đăng nhập: https://pcms.vleisure.com/account/signin/

2. Giao diện

3. Diễn giải

3.1. Config - Cấu hình

Sales sẽ làm việc với khách sạn để cấu hình Booking Engines từ từng đơn vị khách sạn riêng lẻ tới nhiều đơn vị khách sạn trong cùng một chuỗi, cũng như cấu hình những thông tin liên quan tới khách sạn bao gồm Hotel Factsheet, Images cho từng loại phòng, v.v

3.2. Policies - Chính sách

Thông tin chính sách về Hủy đặt phòng, Trẻ em, Phụ thu, v.v

3.3. Rooms - Loại phòng

Xem thêm https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/439844877

3.4. Plans - Từng loại Rate Plan Đơn giá

Xem thêm https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/439844877

3.5. Allotments - Quỹ phòng

Xem thêm https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/439844877

3.5. Rates - Loại giá

Xem thêm https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/439844877

4.6. Bookings - Các đặt phòng

Xem thêm https://vleisure.atlassian.net/wiki/spaces/VLSPMSGUIDES/pages/439844877