5.6. TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng phân chia Allotment các kênh bán