5.1. TÀI LIỆU - Công suất phòng - Room Availability

1. Chức năng

Cho phép người dùng có thể theo dõi ngay tức thì số lượng phòng còn trống theo từng loại phòng trong thời điểm muốn xem, giúp có thể nhận/ từ chối các booking khi có phát sinh

2. Giao diện

3. Diễn giải

 • Từ Ngày: Thời điểm bắt đầu muốn kiểm tra lượng phòng trống

 • Số ngày: Số lượng số ngày muốn xem tính từ thời điểm "Từ Ngày" phía trên

 • Bao gồm: Mặc định hệ thống sẽ tính tất cả các đặt phòng với các tình trạng đã nhập vào hệ thống để tính công suất phòng (RES, INH, WAITING (+ Definite, Tentative, Waiting))

  • Nếu chỉ muốn xem một trong các tình trạng trên thì có thể nhấn chọn vào và hệ thống sẽ tính lại công suất phòng dựa vào các tình trạng đã chọn

   • Definite: Chỉ bao gồm các booking chắc chắn

   • Tentative: Chỉ bao gồm các booking chưa chắc chắn

   • Waiting: Chỉ bao gồm các booking waiting

 • Avaiable Rooms : Số phòng trong hệ thống

 • OOO - Out of Order - Phòng không thể cho thuê được (Có thể do đang sửa chữa, bảo dưỡng hoặc làm sạch đặc biệt.)

 • Saleable Rooms - Số lượng phòng còn có thể bán được

 • Occupied Rooms - Số lượng phòng đang có khách ở

 • COMP + HU - Complimentary & House Use - Số lượng phòng không tính doanh thu.

 • % Occupancy - % Công suất phòng