3.2.1. Tình trạng phòng - Room Status

Chức năng

Quản lý tình trạng phòng dành cho bộ phận Buồng phòng Housekeeping

Giao diện

Màn hình bao gồm 3 phần chính

 • Thanh icon để làm việc

 • Ô tìm kiếm

 • Danh sách tình trạng của các phòng

Diễn giải

 • Assign - Phân công nhân viên nhà buồng vào một phòng nào đó để làm việc

 • UnAssign - Hủy phân công nhân viên

 • Print - In ra bảng phân công công việc

 • Block - Ghi nhận tình trạng phòng bị hư/ Block OOO room

 • UnBlock - Nhả lại tình trạng phòng hết hư/ UnBlock OOO room

 • Occupied - Ghi nhận tình trạng phòng có khách=> Chỉ ghi nhận vào cột HSKP status, có thể khác với tình trạng phòng của FO 

 • Vacant - Ghi nhận tình trạng phòng trống => Chỉ ghi nhận vào cột HSKP status, có thể khác với tình trạng phòng của FO

 • Clean - Set tình trạng phòng đã sạch sẽ

 • Dirty - Set tình trạng phòng bị dơ