Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Marketing Automation là một phần mềm trong hệ sinh thái VLeisure Operation System. Kết nối đa chiều dữ liệu thông tin khách từ PMS để có thể xây dựng các kịch bản về chăm sóc khách hàng, lead nóng, lead lạnh cũng như nâng cao khả năng kết nối các lead từ nhiều nguồn về (linkedin, facebook, zalo, google ads, google hotels, v.v) với nhiều kịch bản khác nhau của bộ phận Marketing.

Vui lòng liên hệ Sales để biết thêm chi tiết